Satsingsområder

VÅRT SATSNINGSOMRÅDE – NATUR OG HELSE

Vi i Skonseng naturbarnehage har troen på at naturen bidrar til bedre helse og selvfølelse. Slik sett har naturen en egenverdi. Den trenger ingen begrunnelse. Gjennom å presentere naturen og utelivet for barna i deres eget tempo, og se de ulike barna og deres behov. Dette vil gi dem en uteglede og kjennskap til nærområdet som gir dem muligheten til å bruke naturen som en ressurs. Naturen er et mål i seg selv. Med voksne som ser enkeltbarnet og gruppen som helhet, gir naturen rom for en hverdag som ikke er verken prestasjons- eller nytteorientert. Aktivitet i naturen er en naturlig del av vår arv og en forutsetning for vår eksistens. I løpet av få generasjoner har vi likevel beveget oss langt bort fra naturen. I Skonseng naturbarnehage ønsker vi at barna skal bli glad i naturen og sitt nærområdet, og slik få naturen som et anker i det videre livet.

 I forhold til helsespekteret i vårt satsningsområdet bruker vi aktivt boken «Alt jeg kan!» skrevet av Grete Helle og Tom Runar Fløgstad for å øke vår kompetanse om hvordan bevegelse, søvn, og trygghet påvirker utviklingen av hjernen.

SØVN

Den biologiske utviklingen av hjernen vår varer frem til begynnelsen av tjueårene. Mesteparten av denne utviklingen skjer når vi sover. Når vi sover slipper hjernen kontakten med omverden, blodtrykket synker, kroppstemperaturen blir lavere, og hjerte- og lungefunksjonene går saktere. Hjernen har også en rengjøring mens vi sover, hvor unødvendige koblinger fjernes og viktige koblinger blir forsterket. Dette er særlig viktig i barndommen da dette er en viktig forutsetning for både læring og kognitiv utvikling.

BEVEGELSE

Bevegelse er det viktigste for vår hjernes utvikling. Så godt som alle hjernens områder styrkes når vi er i bevegelse. Allerede som nyfødt starter barnet med den fysiske treningen. Aktive voksne som hjelper barna med å mestre de ulike fysiske utfordringer og som oppmuntrer dem til å bruke kroppen i hverdagen, vil stimulere den motoriske utviklingen. Det fysiske miljøet i barnehagen bør være utformet slik at barna får lyst og oppmuntres til å bruke kroppen sin. De trenger muligheter til å klatre, løpe, hoppe, kaste og så videre både ute og inne.

TRYGGHET

Trivsel og glede gir trygghet, som er grunnlaget for videre læring hos barnet. Dersom dette ikke er til stede er det nærmest umulig å oppnå gode læringsprosesser. Det er de voksne som har ansvaret for å skape trivsel, trygghet og gode relasjoner. Vi vil skape et trygt, godt og inkluderende miljø i barnehagen, hvor det er lov å være den man er – og at man respekteres for den man er.

VISJONEN VÅR «STERK SAMMEN, UNIK ALENE»

I Skonseng naturbarnehage er visjon vår noe vi tror på, som vi strekker oss etter hver dag i møte med barn, foreldre og kollegaer. Målet vårt er at vi møter hverandre med gjensidig respekt og verdsetter hverandres ulikheter.

 «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.» K.E. Løgstrup

Sterk sammen, unik alene:

- Alle mennesker er ulike.
- Alle mennesker kommer med ulike forutsetninger og behov.
- Alle mennesker har krav på å oppleve gode relasjoner og en lekevenn.
- Alle mennesker skal føle seg verdifull og kjenne tilhørighet.
- Alle mennesker har rett til å ha egne meninger, tanker og følelser.
- Alle mennesker har rett til å føle nærhet og trygghet.
- Gjennom opplevd omsorg, lærer vi mennesker å vise omsorg for hverandre.
- Din opplevelsesverden er viktig for meg. Det du sier og det du gjør - vi tror på deg.
- I møte med hverandre dannes vår identitet.
- Barn skal få frihet til å oppleve barndommens egenverdi.
- Du er god nok som du er.  

HVA KREVER DET AV OSS I SKONSENG NATURBARNEHAGE?

 I Skonseng naturbarnehage verdsetter vi hverandres ressurser og ulikheter. For oss er ulikheter en styrke. I barnehagens samfunnsmandat står det at vi i barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Alle mennesker er forskjellige og kommer til barnehagen med ulike forutsetninger og behov. Dette krever sensitive voksne som tar seg tid til å bli kjent med det unike i hvert menneske.

For å sikre oss at alle opplever gode relasjoner og en lekevenn, har vi fokus på å være i små grupper, være nær barna og gi tid og rom for lek. For at barna skal føle tilhørighet skal barnehagen være et trygt og godt sted å være. Gjennom gode erfaringer og felles opplevelser vil barna sammen skape minner. Som voksne i barnehagen må vi tørre å by på oss selv. Dette innbærer f.eks at vi danser i regnet, hærjer og leker med barna. For oss er hvert menneske unikt, og gjennom å ta deres ideer og påfunn på alvor vil barna få erfaringer med at sin stemme høres, og at alle er verdifull i dette fellesskapet.

«Omsorg er en forutsetning for barns trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet (…). Personalet skal sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen (…). Personalet skal være lydhør for barns uttrykk, og imøtekomme deres behov for omsorg og sensitivitet.» (Kunnskapsdepartementet, 2017, ss.19-20) Som personell i barnehagen må vi vise at vi klarer å være sammen med barnet i de ulike følelsene. Gjennom å bekrefte barns følelser vil barnet oppleve å bli forstått og tatt på alvor. Dette utvikler en god relasjon og trygghet.

Det er viktig at vi respekterer barnas opplevelsesverden, og i det legger vi å anerkjenne barnas følelser, opplevelser og erfaringer. Et av målene vi har er at vi skal forberede barna på livet etter barnehagen. Vi ønsker at barna skal bli selvstendige individ som har troa på seg selv, og ha en robusthet i ryggsekken som gjør de rustet for livet. På veien dit er det viktig at vi ikke glemmer at barn er her og nå, og sammen med dem lar oss begeistre over den første snøen, insektene man finner på veien og det som ellers opptar barna. Barn har et fullstendig og meningsfylt liv her og nå, og deres opplevelser er verdifulle.

Vi som jobber i barnehagen, etablerer en relasjon til hvert enkelt barn. Vi får ta del i store deler av barns utvikling, opplevelser og vennskap. Livet i barnehagen utfordrer barna på ulike måter. Det som er viktig for oss er at hvert enkelt barn opplever ubetinget kjærlighet. Du er god nok som du er.