Satsingsområder

Våre satsningsområder er:

  • Sterk sammen, unik alene
  • Natur og miljø
  • Vennskap og lek

Sterk sammen, unik alene

Sterk sammen:
Gjennom lek i barnehagehverdagen tilrettelegges det for vennskap mellom barna. Nære relasjoner og samhandling med andre er viktig for mennesket. Samspill, vennskap og kjærlighet til andre er viktig for vår identitetsdannelse, det gir livet vårt mening. Hos oss verdsetter vi hverandres ressurser, og ser verdien av ulikheter hos både voksne og barn, det gjør oss sterke sammen. 

Unik alene:
I Skonseng naturbarnehage har vi et menneskesyn som bygger på ei overbevisning om at ethvert barn er født til denne verden som gode, hele, ressurssterke og kreative mennesker. Hvert enkelt barn er unikt, med ulike ressurser og behov. De skal hos oss møte respekt og toleranse for sin egenart, og få utvikle seg til selvstendige individer gjennom nysgjerrighet, undring, erfaringer og refleksjoner. Hos oss er alle like verdifulle og viktige medspillere. 

 

Natur og miljø

Det er i møte med naturen at vi føler oss som virkelig levende mennesker. Det er der vi møter livet i sin fulle bredde. Slik sett har naturen en egenverdi. Den trenger ingen begrunnelse. Naturen er et mål i seg selv, den er verken prestasjons- eller nytteorientert. Aktivitet i naturen er en naturlig del av vår arv og en forutsetning for vår eksistens. I løpet av få generasjoner har vi likevel beveget oss langt bort fra naturen. I Skonseng naturbarnehage ønsker vi at barna skal «ta tilbake» naturen, og slik få naturen som et anker i det videre livet.

I barnehagen bruker vi nærområdet aktivt og ønsker å bidra til at barna gjennom naturopplevelser utvikler interesse for-, og glede over å ferdes ute i naturen. Vi ønsker at barna skal få en begynnende forståelse for sammenhenger i naturen, og oppleve og erfare naturlige prosesser som oppstår der. Dette gjør vi ved å ta utgangspunkt i barnas undring, og gir barna tid og anledning til å stille spørsmål. Naturopplevelser bidrar også til lek og kreativ utfoldelse. I naturen får barna vist andre sider ved seg selv, og nye lek-relasjoner kan oppstå. Naturen er totalt fri for definerte leker og kreativiteten får blomstre.

Rammeplanen beskriver natur som en del av bærekraftig utvikling, og en forutsetning for å ta vare på livet på jorda. For å jobbe mot dette skal barnehagen bidra til at barna gjør erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene i naturen. I vårt arbeid med natur og miljø vil vi bidra til at barna gjennom naturopplevelser skal utvikle forståelse og respekt for alt liv omkring oss, og erfare at mennesket er en del av en større helhet.

I Skonseng naturbarnehage ønsker vi å fremme verdier og holdninger for et mer bærekraftig samfunn. Barn må lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi plukker alltid med oss søppel som vi finner på tur. I vår barnehage tar barna aktivt del i å bruke- og utvikle våre utallige turmål. Vi tror at barna får et eierforhold til steder de er med på å bygge opp, og vi håper at med denne tilhørigheten vil barna utvikle begynnende vernetanker. Tanker på lokalt nivå kan igjen føre til nasjonale-, og globale naturverntanker.

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene (Rammeplanen, 2017).

I det daglige får barna erfaring med resirkulering av papir, glass og metall, matavfall og restavfall. Vi har et sorteringssystem som barna bruker aktivt. Barna får erfaring med å kompostere. Alt av matavfall går i egen matbøtte til hønene våre og barna får slik en begynnende forståelse for kretsløpet hvor vi gir hønene mat og får egg tilbake. Barnehagen har egen rugemaskin, og hver vår tar barna del i den fantastiske prosessen det er å ruge fram kyllinger. 

Barnehagen jobber mot at barna skal få oppleve verdien av å bruke naturmateriell og gjenbruksmateriell i kreative prosesser og skapende aktiviteter. Vi høster inn naturmateriell som kan brukes gjennom hele året. De voksne opptrer som gode forbilder som veileder, inspirerer og viser verdien i gjenbruk. Barnehagen jobber bevisst for å representere en motvekt til dagens kjøp- og kast samfunn. Dette gjør vi ved å gi oversikt for barna hvor lekene og materiellet vårt har sin faste plass. Vi har redusert mengden av leker og vi har fokus på å reparere framfor å kaste. På høsten arrangerer barnehagen byttedag. Her kan foreldre bytte klær og utstyr til barna med hverandre. 

 

Vennskap og lek

«Når eg lek bi eg varm i kroppen og hjertet donk ekstra fort!» Jente, 5 år.

Leken gjør livet verdt å leve, sier den anerkjente lekforskeren Sutton-Smith. Lek oppstår fordi det er morsomt og spennende og den har en egenverdi. Etter en barnehagedag har mange foreldre hørt barnet si «jeg har lekt i dag» når foreldre spør om dagen.

Å leke handler om glede, en lykkelig barndom, å være med venner, å ha en styring over sitt eget liv. Leken handler om å finne ut hvem man er, det er et viktig sted hvor barna kan ha sine indre subjektive liv og private rom hvor de kan komme seg unna og ha sine egne hemmeligheter. Hvor de kan være litt i fred uten at voksne blander seg inn i alt.

Forskere har i mange år vært bekymret for barns rett til den spontane og frie leken, noe også FN sine eksperter kommenterte i 2013. Dette på grunn av et læringstrykk og et akademisk press på barn og unge, noe som gjør at den barneinitierte frie leken marginaliseres.

Derfor er vi i Skonseng naturbarnehage bevisst på lekens betydning, og hvor viktig det er å gi rom for den i barnehagedagen.

Risikofylt lek
Risikofylt lek er lek hvor barn har en mulighet til å teste grenser og utfordre risiko, samtidig som det fins en reell mulighet for å skade seg. Dette kan være for eksempel leker i stor høyde, med stor fart, nær farlige elementer, herje- og lekeslåssing eller lek med redskaper som øks og kniv.

Barn driver med risikofylt lek først og fremst fordi det gir de gode opplevelser. Forskning viser at risikofylt lek er veldig gunstig for barns utvikling på en hel rekke områder. Risikofylt lek er et tema personalet har fordypet seg i de siste årene, hvor vi har økt vår kompetanse og forståelse for fenomenet. Spesielt lekeslåssing har fått en stor plass i vår barnehagehverdag etter å fått sett leken med nye briller.

Risikofylt lek i barnehagen er en trygg arena for å møte risiko tidlig i livet. Om ikke barn får muligheten til å møte på risiko, kan det være vanskeligere å takle ekte risiko senere i livet.